มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพปีการศึกษา

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการบริการนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
หน่วยงาน
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะศิลปศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ  

Print

# คำถาม N Mean SD
 1        

โปรดประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศ