มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพปีการศึกษา

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการบริการนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
หน่วยงาน
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะศิลปศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ  

Print

# คำถาม N Mean SD
ด้านการจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ'n'3.720.96
 1   นักศึกษาสามารถขอคำปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตจากอาจารย์ที่ปรึกษา/เจ้าหน้าที่แนะแนว (Students can consult about academic matter and lifestyle from advisor or guidance counselor.)     3.71   0.96
 2   อาจารย์ที่ปรึกษา/เจ้าหน้าที่แนะแนว มีการให้คำแนะนำหรือให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาได้เป็นอย่างดี เช่น การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน การเลือกวิชาเรียน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยฯ การขอทุนการศึกษา เป็นต้น (Advisor / Guidance staff gives advice or assistance to students completely, such as advice for registration, subject selection, lifestyle performance or scholarship etc.)     3.73   0.96
 3   ช่องทางการให้บริการมีความหลากหลาย และมีประสิทธิภาพ เช่น การเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา ปรึกษาทางโทรศัพท์ ปรึกษาผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต เป็นต้น (Channels to service are various and efficient such as meeting advisor through telephone or consulting advisor through internet system.)     3.72   0.96
ด้านการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา (ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางาน)'n'3.690.97
 4   นักศึกษาสามารถรับข้อมูล ข่าวสารของคณะ/มหาวิทยาลัยฯ ได้หลายช่องทาง เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ /คณะ ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย เป็นต้น (Students receive information of faculty / university from different channels such as website information board or audio release etc.)     3.68   0.97
 5   ข้อมูลมีความทันสมัย หลายหลายและเป็นประโยชน์ (Information is up-to-date and useful.)     3.69   0.97
 6   มีการบริการข้อมูลด้านทุนการศึกษา กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาฯ แหล่งทุนการศึกษาต่อ (Provide scholarship source , education loan fund and source for further education.)     3.69   0.97
 7   มีการประชาสัมพันธ์แหล่งงานทั้งเต็มเวลา และนอกเวลาแก่นักศึกษา (Publicize work source both full time and overtime.)     3.69   0.98
ด้านการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา'n'
 8   มีการบริการข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร เช่น กิจกรรมการประกวดต่าง ๆ (Provide extracurricular activities such as contests.)     4.01   0.81
 9   มีการบริการข้อมูลที่เกี่ยวกับแหล่งงาน การรับสมัครงาน และการฝึกงาน (Provide work source, job applicaton and job training.)     4.00   0.82
 10   มีการบริการข้อมูลด้านการศึกษา (การอบรม/การศึกษาต่อ) อย่างสม่ำเสมอ     3.99   0.81
 11   จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาให้แก่นักศึกษา เช่น ปัจฉิมนิเทศ     4.02   0.82
'n'
 12        

โปรดประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศ