รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้ายที่มีต่อหลักสูตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพปีการศึกษา

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้ายที่มีต่อหลักสูตร
หน่วยงาน
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
หลักสูตร

Print

# คำถาม คะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน
 1   หลักสูตรที่เรียนมีความสอดคล้องกับความสนใจของนักศึกษา และความต้องการของตลาดแรงงาน (Curriculum relates to student's interest and needs of labor market.)   3.86   0.84
 2   เนื้อหาของหลักสูตรเป็นความรู้ที่ทันสมัย ทันต่อสถานการณ์โลกปัจจุบัน และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี (Curriculum content is modern, worldly situational and technologically progressive.)   3.84   0.85
 3   เนื้อหาของหลักสูตรสามารถนำไปใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อ/ค้นคว้าด้วยตนเองได้ (Curriculum content is based to further education or self-research.)   3.88   0.83
 4   ความเหมาะสมในการจัดวางลำดับก่อนหลังของรายวิชาในหลักสูตร (Appropriateness of subject order arrangement in curriculum.)   3.85   0.84

โปรดประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศ