รายงานการประเมินผลการสอนรายวิชาที่มีค่าเฉลี่ย 3.51 (จำแนกตามผู้สอน)


ปีการศึกษา
# คณะ คะแนนเฉลี่ย จำนวนรวม(วิชา)
สูงกว่า 3.51(วิชา) ต่ำกว่า 3.51(วิชา)
 1     16   0   16
 2   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   113   5   118
 3   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   347   16   363
 4   คณะศิลปศาสตร์   268   7   275
 5     237   5   242
 6     186   13   199
 7     317   6   323
 8     61   4   65
  รวม 1,545 56 1,601

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน หมายถึง
0.00-1.50 การสอนอยู่ในระดับต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน
1.51-2.50 การสอนอยู่ในระดับต้องปรับปรุง
2.51-3.50 การสอนอยู่ในระดับพอใช้
3.51-4.50 การสอนอยู่ในระดับดี
4.51-5.00 การสอนอยู่ในระดับดีมาก

โปรดประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศ