รายงานการประเมินผลการสอนรายวิชาที่มีค่าเฉลี่ย 3.51(จำแนกตามรายวิชา)


ปีการศึกษา
# คณะ คะแนนเฉลี่ย จำนวนรวม(วิชา)
สูงกว่า 3.51(วิชา) ต่ำกว่า 3.51(วิชา)
 1     4   0   4
 2   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   76   0   76
 3   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   197   0   197
 4   คณะศิลปศาสตร์   155   0   155
 5     154   0   154
 6     129   0   129
 7     195   0   195
 8     42   0   42
  รวม 952 0 952

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน หมายถึง
0.00-1.50 การสอนอยู่ในระดับต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน
1.51-2.50 การสอนอยู่ในระดับต้องปรับปรุง
2.51-3.50 การสอนอยู่ในระดับพอใช้
3.51-4.50 การสอนอยู่ในระดับดี
4.51-5.00 การสอนอยู่ในระดับดีมาก

โปรดประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศ