รายงานการประเมินผลการสอนรายวิชาที่มีค่าเฉลี่ย 3.51(จำแนกตามรายวิชา)


ปีการศึกษา
# คณะ คะแนนเฉลี่ย จำนวนรวม(วิชา)
สูงกว่า 3.51(วิชา) ต่ำกว่า 3.51(วิชา)
  รวม 0 0 0

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน หมายถึง
0.00-1.50 การสอนอยู่ในระดับต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน
1.51-2.50 การสอนอยู่ในระดับต้องปรับปรุง
2.51-3.50 การสอนอยู่ในระดับพอใช้
3.51-4.50 การสอนอยู่ในระดับดี
4.51-5.00 การสอนอยู่ในระดับดีมาก

โปรดประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศ