ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ปีการศึกษา2/2560


หลักสูตร

Print

# คำถาม คะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
ด้านการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
 1  มีการจัดกิจกรรมหรือกระบวนการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนเข้าศึกษา (Provide activities and course preparation before study.)  3.96  0.75
ด้านการควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา ระดับปริญญาตรี
 2  อาจารย์ที่ปรึกษาเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าพบเพื่อขอคำปรึกษา (The advisor gives opportunities to students for consults.)  4.01  0.82
 3  อาจารย์ที่ปรึกษาเอาใจใส่ และมีความเต็มใจในการให้คำปรึกษา (The advisor gives consults willingly.)  3.96  0.82
 4  นักศึกษาได้รับคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ประจำหลักสูตร เรื่องการลงทะเบียนเรียน การกำหนดแผนการเรียนตามหลักสูตร (Students understand enrollment and lesson plans according to curriculum from advisor or curriculum instructor.)  3.98  0.83
 5  อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาทางการเรียนหรือต้องการความช่วยเหลือด้านอื่น ๆ (Advisor gives assistance of learning problem and others.)  3.97  0.82
 6  ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา (Channel for communication between students and advisor.)  3.97  0.82
ด้านการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
 7  กระบวนการจัดการเรียนการสอน เน้นการพัฒนานักศึกษา และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ ทักษะการทำงานแบบมีส่วนร่วม ทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ความคิดเชิงสร้างสรรค์ (Process of learning focuses on student development, skill of learning in 21 th century such as self-study skill, foreign language skill, participation skill, information technology usage skill and creativity.)  3.99  0.80
 8  เปิดโอกาสให้นักศึกษามีอิสระในการจัดกิจกรรมโดยการสนับสนุนจากคณะฯ หรือมหาวิทยาลัยฯ (Open opportunities for activity management supported by faculty or university.)  3.93  0.82
 9  การสนับสนุนทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาที่มีโอกาสทางการศึกษาจำกัด (Support scholarship to students having limited educational opportunity.)  3.93  0.83
ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน
 10  หลักสูตรที่เรียนมีความสอดคล้องกับความสนใจของนักศึกษา และความต้องการของตลาดแรงงาน (Curriculum relates to student's interest and needs of labor market.)  4.02  0.82
 11  เนื้อหาของหลักสูตรเป็นความรู้ที่ทันสมัย ทันต่อสถานการณ์โลกปัจจุบัน และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี (Curriculum content is modern, worldly situational and technologically progressive.)  3.95  0.81
 12  เนื้อหาของหลักสูตรสามารถนำไปใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อ/ค้นคว้าด้วยตนเองได้ (Curriculum content is based to further education or self-research.)  4.04  0.81
 13  ความเหมาะสมในการจัดวางลำดับก่อนหลังของรายวิชาในหลักสูตร (Appropriateness of subject order arrangement in curriculum.)  3.95  0.79
ด้านผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
 14  ความพึงพอใจในการสอบถามข้อมูลย้อนกลับในเรื่องที่ได้ร้องเรียน (Satisfaction to information back inquiry.)  3.95  0.84
 15  การปรากฏหลักฐานที่ชัดเจนว่า ได้มีการพัฒนาปรับปรุงในเรื่องที่ได้ร้องเรียน (Exact evidence to complaint improvement.)  3.93  0.82
 16  ระดับความพึงพอใจต่อการจัดการข้อร้องเรียน (Satisfactionary level to complaint.)  3.91  0.85
บริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 17  ความเพียงพอของคอมพิวเตอร์ภายในห้องสมุดสำหรับสืบค้นหนังสือ/วารสาร/โสตทัศนวัสดุ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Sufficiency of computers in library for searching books, journals, audio-visual materials through internet.)  3.97  0.83
 18  ความหลากหลายของหนังสือ/ตำรา/วารสาร/โสตวัสดุ  3.98  0.86
 19  ความเพียงพอของหนังสือ/ตำรา/วารสาร/โสตวัสดุ (Sufficiency of books, textbooks/journals and audio materials.)  3.93  0.85
 20  ความทันสมัยของหนังสือ/ตำรา/วารสาร/โสตวัสดุ และมีความสอดคล้องกับความต้องการ (Modernity of books, textbooks / journals and audio-materials relating to users' demand.)  3.94  0.82
 21  มีระบบฐานข้อมูลและวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบรูณ์ใช้งานได้ดี (Database system and electronics journals are well-set.)  4.00  0.84
 22  ความสะดวกและรวดเร็วของบริการจอง ยืม-คืนหนังสือ/ตำรา/วารสาร/โสตวัสดุ (Convenience and Rapidity of service in booking books / textbooks / journals and audio-materials.)  3.98  0.81
 23  ความเหมาะสมของช่วงเวลาเปิด-ปิด การให้บริการมีความเหมาะสม (Opening hours are suitable for service.)  3.95  0.81
 24  ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการงานห้องสมุด (Satisfaction to library staff.)  3.98  0.83
ห้องเรียน (ประเมินห้องเรียนของคณะ/สาขาที่นักศึกษาสังกัด)
 25  จำนวนห้องเรียนมีเพียงพอกับจำนวนผู้เรียน (Classrooms are enough for students.)  4.03  0.82
 26  จำนวนที่นั่งมีเพียงพอกับจำนวนผู้เรียน (Desks and chairs are enough for students.)  4.01  0.83
 27  สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการสอน (Atmosphere in class is suitable for learning.)  3.95  0.85
 28  ความเพียงพอและเหมาะสมของอุปกรณ์ทางการศึกษา เช่น เครื่องเสียง ไมโครโฟน เครื่องฉายภาพ (Teaching aids such as audio-equipments or projector are provided sufficiently and suitably.)  3.93  0.86
ห้องปฏิบัติการ (ประเมินห้องปฏิบัติการของคณะ/สาขาที่นักศึกษาสังกัด)
 29  ความเพียงพอของจำนวนห้องปฏิบัติการต่อการฝึกปฏิบัติ (Sufficiency of laboratories.)  3.91  0.85
 30  ความเพียงพอและเหมาะสมของเครื่องมือและอุปกรณ์ต่อการฝึกปฏิบัติ (Sufficiency and suitability of equipments for practice.)  3.88  0.89
 31  สภาพแวดล้อมภายในห้องปฏิบัติการมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการฝึกปฏิบัติ (Atmosphere in laboratory supporting practice.)  3.99  0.84
การให้บริการคอมพิวเตอร์ที่มหาวิทยาลัยมีให้บริการ ได้แก่ (1) พื้นที่เทคนิค คือ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 3 (2) พื้นที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ คือ อาคาร 4 ชั้น 1 (3) พื้นที่พระนครใต้ คือ อาคาร 8 ชั้น 2
 32  ความเพียงพอของจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ (Sufficiency of computers.)  3.90  0.81
 33  ความพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ (ฮาร์ดแวร์) (Availability of computers.)  3.92  0.84
 34  ความพร้อมของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ (ซอฟแวร์) (Availability of computer program.)  4.01  0.84
 35  ความเหมาะสมของช่วงเวลา เปิด-ปิด การให้บริการ  3.94  0.85
 36  ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการห้องคอมพิวเตอร์ (Satisfaction to staff in computer room.)  3.89  0.82
การให้บริการ Internet
 37  ความครอบคลุมในการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wifi) ของมหาวิทยาลัย (Service of internet wifi.)  3.77  0.95
การให้บริการด้านงานทะเบียน
 38  ความสะดวกในการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (Convenience in enrollment through Office of Academic Support and Registration.)  3.87  0.90
 39  ความรวดเร็วและความถูกต้องของการออกใบรับรองและเอกสารสำคัญทางการศึกษา (Rapidity and accuracy of certificate.)  3.86  0.88
 40  การให้บริการข่าวสารหน้าเว็บสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครบถ้วน สมบรูณ์ และมีความเป็นปัจจุบัน (Information on Website is complete amd up-to-date.)  3.90  0.86
ด้านการจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ
 41  นักศึกษาสามารถขอคำปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตจากอาจารย์ที่ปรึกษา/เจ้าหน้าที่แนะแนว (Students can consult about academic matter and lifestyle from advisor or guidance counselor.)  3.98  0.84
 42  อาจารย์ที่ปรึกษา/เจ้าหน้าที่แนะแนว มีการให้คำแนะนำหรือให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาได้เป็นอย่างดี เช่น การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน การเลือกวิชาเรียน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยฯ การขอทุนการศึกษา เป็นต้น (Advisor / Guidance staff gives advice or assistance to students completely, such as advice for registration, subject selection, lifestyle performance or scholarship etc.)  4.00  0.81
 43  ช่องทางการให้บริการมีความหลากหลาย และมีประสิทธิภาพ เช่น การเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา ปรึกษาทางโทรศัพท์ ปรึกษาผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต เป็นต้น (Channels to service are various and efficient such as meeting advisor through telephone or consulting advisor through internet system.)  3.91  0.82
ด้านการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา (ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางาน)
 44  นักศึกษาสามารถรับข้อมูล ข่าวสารของคณะ/มหาวิทยาลัยฯ ได้หลายช่องทาง เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ /คณะ ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย เป็นต้น (Students receive information of faculty / university from different channels such as website information board or audio release etc.)  3.92  0.85
 45  ข้อมูลมีความทันสมัย หลายหลายและเป็นประโยชน์ (Information is up-to-date and useful.)  3.94  0.84
 46  มีการบริการข้อมูลด้านทุนการศึกษา กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาฯ แหล่งทุนการศึกษาต่อ (Provide scholarship source , education loan fund and source for further education.)  3.96  0.82
 47  มีการประชาสัมพันธ์แหล่งงานทั้งเต็มเวลา และนอกเวลาแก่นักศึกษา (Publicize work source both full time and overtime.)  3.93  0.84
ด้านการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา
 48  มีการบริการข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร เช่น กิจกรรมการประกวดต่าง ๆ (Provide extracurricular activities such as contests.)  4.08  0.82
 49  มีการบริการข้อมูลที่เกี่ยวกับแหล่งงาน การรับสมัครงาน และการฝึกงาน (Provide work source, job applicaton and job training.)  4.04  0.81
 50  มีการบริการข้อมูลด้านการศึกษา (การอบรม/การศึกษาต่อ) อย่างสม่ำเสมอ  3.97  0.79
 51  จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาให้แก่นักศึกษา เช่น ปัจฉิมนิเทศ  4.00  0.87


โปรดประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศ