ผลประเมินความพึงพอใจบุคลากร
ที่มีต่อการบริหารหน่วยงานที่สังกัด

หน่วยงาน

หลักสูตร

ประเภทบุคลากร


ปีการศึกษา
จำนวนผู้ประเมิน 313 คน

# ข้อคำถาม คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย7.592.13
1 คุณจะแนะนำให้บุตร หลาน ญาติพี่น้องหรือคนรู้จักมาศึกษาต่อที่ มทร.กรุงเทพ มากน้อยเพียงใด 7.69 2.13
ด้านความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับมหาวิทยาลัย4.250.76
2 ภารกิจและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 4.40 0.72
3 การเปิดโอกาสในการสร้างงานใหม่ให้กับมหาวิทยาลัย 4.20 0.82
4 การพัฒนาปรับปรุงงานหรือวิธีการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 4.32 0.73
ด้านการปฏิบัติงาน4.080.95
5 บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความมั่งคงในการประกอบอาชีพ 4.27 0.92
6 ความก้าวหน้าในวิชาชีพ 4.25 0.86
7 รายได้และสวัสดิการที่มหาวิทยาลัยจัดให้ 3.89 1.03
ด้านระบบ / กลไก และขั้นตอนกระบวนการทำงานของมหาวิทยาลัย3.870.94
8 การใช้กฎและระเบียบสนับสนุนการปฏิบัติงาน 4.01 0.91
9 การชี้แจงนโยบายแนวทางปฏิบัติหรือแก้ไขปัญหาจากผู้บังคับบัญชา 3.94 0.92
10 การมีช่องทางให้แสดงหรือรับฟังความคิดเห็นในการบริหารงาน 3.91 0.95
11 ความสะดวกและรวดเร็วในการรับบริการต่างๆในมหาวิทยาลัย 3.82 0.97
ด้านการพัฒนามหาวิทยาลัย3.900.96
12 การเสนอแนะข้อคิดเห็นในการกำหนดนโยบายการวางแผนการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย 3.82 0.95
13 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชา 3.90 0.99
14 การเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 4.12 0.91
ด้านสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย3.890.96
15 ความปลอดภัยจากการปฏิบัติงาน 4.10 0.89
16 ความปลอดภัยของอาคารสถานที่ 3.96 0.98
17 ความสะอาดถูกสุขลักษณะของอาคารสถานที่ 3.89 1.00
18 การจัดแต่งอาคารสภาพแวดล้อมเหมาะกับพื้นที่ 3.88 0.97
19 การปรับแต่งภูมิทัศน์สอดคล้องกับธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 3.90 0.95
20 การรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม 3.89 0.96
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงาน3.800.96
21 ความทันสมัยของสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงาน 3.85 0.93
22 ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงาน 3.84 0.98
23 ความมีคุณภาพของสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงาน 3.86 0.96
ด้านประชาสัมพันธ์3.711.02
24 การประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆภายในมหาวิทยาลัยได้ทันเวลาชัดเจนและถูกต้อง 3.77 1.02
25 การประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆภายนอกมหาวิทยาลัยได้ทันเวลาชัดเจนและถูกต้อง 3.74 1.01
ด้านการดำเนินงานที่ส่งผลต่อเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย3.770.99
26 การดำเนินงานด้านเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ 3.77 0.98
27 การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับสุขภาพที่ดีของบุคลากร 3.86 1.00
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม3.900.98
28 การให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีในมหาวิทยาลัย 3.96 0.96
29 การมีพื้นที่แสดงทางวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย 3.94 1.00
ด้านปรับปรุงการเรียนการสอน4.080.87
30 การจัดให้มีการประเมินเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน 4.20 0.86
31 การนำผลการประเมินมาปรับปรุงการเรียนการสอน 4.06 0.88
ด้านพัฒนาคุณภาพนักศึกษา งานวิจัย และสารสนเทศตามอัตลักษณ์3.940.92
32 มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเช่นการนำเสนอผลงานปัญหาพิเศษโปรเจ็คหรือวิจัยของนักศึกษาการจัดนิทรรศการด้านวิชาชีพของนักศึกษาการแข่งขันวิชาชีพของนักศึกษาเป็นต้น 4.08 0.87
33 การส่งเสริมให้มีการทำงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 4.05 0.89
34 การสนับสนุนงบประมาณงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 3.90 0.99
35 มีการจัดทำสารสนเทศที่เกี่ยวข้องตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเช่นเผยแพร่ข้อมูลนักศึกษาที่ได้รับรางวัลหรือประกาศยกย่อง 3.94 0.91
ด้านส่งเสริมการบริการวิชาการแก่สังคม3.930.98
36 การให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคม 4.07 0.92
37 การสนับสนุนงบประมาณในการบริการแก่สังคม 3.89 1.03
ห้องเรียน3.891.06
38 จำนวนห้องเรียนมีความเพียงพอกับจำนวนผู้เรียน 4.03 1.04
39 จำนวนโต๊ะเก้าอี้มีเพียงพอกับจำนวนผู้เรียน 4.00 1.04
40 สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนเช่นความสะอาดแสงเอื้อต่อการเรียนการสอน 3.90 1.05
41 ความเพียงพอและเหมาะสมของอุปกรณ์ประจำห้องเรียนเช่นไมโครโฟนเครื่องฉายภาพ 3.82 1.08
ห้องปฏิบัติการ3.821.04
42 ความเพียงพอของจำนวนห้องปฏิบัติการต่อการฝึกปฏิบัติ 3.92 1.03
43 ความเพียงพอและเหมาะสมของเครื่องมือและอุปกรณ์ต่อการฝึกปฏิบัติ 3.83 1.06
44 สภาพแวดล้อมภายในห้องปฏิบัติการมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการฝึกปฏิบัติ 3.86 1.03
ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์3.860.97
45 ความสะดวกของการให้บริการคอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้นหนังสือ/วารสาร/โสตทัศนวัสดุผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 4.01 0.92
46 ความหลากหลายของหนังสือ/ตำรา/วารสาร/โสตวัสดุ 3.90 1.00
47 ความเพียงพอของหนังสือ/ตำรา/วารสาร/โสตวัสดุ 3.90 0.97
รวม3.991.14

รายชื่อผู้ยังไม่ประเมินความพึงพอใจ


โปรดประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศ