ผลประเมินความพึงพอใจบุคลากร
ที่มีต่อการบริหารหน่วยงานที่สังกัด

หน่วยงาน

หลักสูตร

ประเภทบุคลากร


ปีการศึกษา
จำนวนผู้ประเมิน 300 คน

# ข้อคำถาม คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย7.702.16
1 คุณจะแนะนำให้บุตร หลาน ญาติพี่น้องหรือคนรู้จักมาศึกษาต่อที่ มทร.กรุงเทพ มากน้อยเพียงใด 7.80 2.16
ด้านความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับมหาวิทยาลัย4.220.83
2 ภารกิจและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 4.36 0.80
3 การเปิดโอกาสในการสร้างงานใหม่ให้กับมหาวิทยาลัย 4.19 0.86
4 การพัฒนาปรับปรุงงานหรือวิธีการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 4.27 0.81
ด้านการปฏิบัติงาน4.011.02
5 บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความมั่งคงในการประกอบอาชีพ 4.17 0.99
6 ความก้าวหน้าในวิชาชีพ 4.19 0.93
7 รายได้และสวัสดิการที่มหาวิทยาลัยจัดให้ 3.82 1.10
ด้านระบบ / กลไก และขั้นตอนกระบวนการทำงานของมหาวิทยาลัย3.851.04
8 การใช้กฎและระเบียบสนับสนุนการปฏิบัติงาน 4.03 0.95
9 การชี้แจงนโยบายแนวทางปฏิบัติหรือแก้ไขปัญหาจากผู้บังคับบัญชา 3.91 1.03
10 การมีช่องทางให้แสดงหรือรับฟังความคิดเห็นในการบริหารงาน 3.87 1.11
11 ความสะดวกและรวดเร็วในการรับบริการต่างๆในมหาวิทยาลัย 3.81 1.06
ด้านการพัฒนามหาวิทยาลัย3.871.06
12 การเสนอแนะข้อคิดเห็นในการกำหนดนโยบายการวางแผนการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย 3.86 1.04
13 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชา 3.87 1.12
14 การเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 4.03 0.99
ด้านสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย3.851.04
15 ความปลอดภัยจากการปฏิบัติงาน 4.05 0.97
16 ความปลอดภัยของอาคารสถานที่ 3.86 1.07
17 ความสะอาดถูกสุขลักษณะของอาคารสถานที่ 3.82 1.09
18 การจัดแต่งอาคารสภาพแวดล้อมเหมาะกับพื้นที่ 3.87 1.04
19 การปรับแต่งภูมิทัศน์สอดคล้องกับธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 3.94 1.03
20 การรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม 3.90 1.03
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงาน3.711.10
21 ความทันสมัยของสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงาน 3.78 1.09
22 ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงาน 3.73 1.11
23 ความมีคุณภาพของสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงาน 3.77 1.09
ด้านประชาสัมพันธ์3.711.05
24 การประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆภายในมหาวิทยาลัยได้ทันเวลาชัดเจนและถูกต้อง 3.78 1.02
25 การประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆภายนอกมหาวิทยาลัยได้ทันเวลาชัดเจนและถูกต้อง 3.73 1.07
ด้านการดำเนินงานที่ส่งผลต่อเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย3.731.06
26 การดำเนินงานด้านเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ 3.78 1.04
27 การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับสุขภาพที่ดีของบุคลากร 3.77 1.09
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม3.881.01
28 การให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีในมหาวิทยาลัย 3.93 1.00
29 การมีพื้นที่แสดงทางวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย 3.93 1.02
ด้านปรับปรุงการเรียนการสอน4.080.91
30 การจัดให้มีการประเมินเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน 4.17 0.89
31 การนำผลการประเมินมาปรับปรุงการเรียนการสอน 4.11 0.93
ด้านพัฒนาคุณภาพนักศึกษา งานวิจัย และสารสนเทศตามอัตลักษณ์3.970.94
32 มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเช่นการนำเสนอผลงานปัญหาพิเศษโปรเจ็คหรือวิจัยของนักศึกษาการจัดนิทรรศการด้านวิชาชีพของนักศึกษาการแข่งขันวิชาชีพของนักศึกษาเป็นต้น 4.08 0.91
33 การส่งเสริมให้มีการทำงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 4.05 0.95
34 การสนับสนุนงบประมาณงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 3.99 0.94
35 มีการจัดทำสารสนเทศที่เกี่ยวข้องตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเช่นเผยแพร่ข้อมูลนักศึกษาที่ได้รับรางวัลหรือประกาศยกย่อง 4.01 0.96
ด้านส่งเสริมการบริการวิชาการแก่สังคม3.950.97
36 การให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคม 4.07 0.96
37 การสนับสนุนงบประมาณในการบริการแก่สังคม 3.94 0.98
ห้องเรียน3.861.10
38 จำนวนห้องเรียนมีความเพียงพอกับจำนวนผู้เรียน 3.94 1.07
39 จำนวนโต๊ะเก้าอี้มีเพียงพอกับจำนวนผู้เรียน 3.95 1.10
40 สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนเช่นความสะอาดแสงเอื้อต่อการเรียนการสอน 3.93 1.11
41 ความเพียงพอและเหมาะสมของอุปกรณ์ประจำห้องเรียนเช่นไมโครโฟนเครื่องฉายภาพ 3.83 1.11
ห้องปฏิบัติการ3.791.13
42 ความเพียงพอของจำนวนห้องปฏิบัติการต่อการฝึกปฏิบัติ 3.89 1.12
43 ความเพียงพอและเหมาะสมของเครื่องมือและอุปกรณ์ต่อการฝึกปฏิบัติ 3.83 1.12
44 สภาพแวดล้อมภายในห้องปฏิบัติการมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการฝึกปฏิบัติ 3.82 1.14
ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์3.811.04
45 ความสะดวกของการให้บริการคอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้นหนังสือ/วารสาร/โสตทัศนวัสดุผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 3.95 0.98
46 ความหลากหลายของหนังสือ/ตำรา/วารสาร/โสตวัสดุ 3.85 1.04
47 ความเพียงพอของหนังสือ/ตำรา/วารสาร/โสตวัสดุ 3.85 1.04
รวม3.971.21

รายชื่อผู้ยังไม่ประเมินความพึงพอใจ


โปรดประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศ