ผลประเมินความพึงพอใจบุคลากร
ที่มีต่อการบริหารหน่วยงานที่สังกัด

หน่วยงาน

หลักสูตร

ประเภทบุคลากร


ปีการศึกษา
จำนวนผู้ประเมิน 266 คน

# ข้อคำถาม คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย8.082.01
1 คุณจะแนะนำให้บุตร หลาน ญาติพี่น้องหรือคนรู้จักมาศึกษาต่อที่ มทร.กรุงเทพ มากน้อยเพียงใด 8.08 2.01
ด้านความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับมหาวิทยาลัย4.370.71
2 ภารกิจและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 4.46 0.66
3 การเปิดโอกาสในการสร้างงานใหม่ให้กับมหาวิทยาลัย 4.28 0.77
4 การพัฒนาปรับปรุงงานหรือวิธีการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 4.36 0.69
ด้านการปฏิบัติงาน4.210.88
5 บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความมั่งคงในการประกอบอาชีพ 4.36 0.79
6 ความก้าวหน้าในวิชาชีพ 4.28 0.77
7 รายได้และสวัสดิการที่มหาวิทยาลัยจัดให้ 3.98 1.01
ด้านระบบ / กลไก และขั้นตอนกระบวนการทำงานของมหาวิทยาลัย4.020.90
8 การใช้กฎและระเบียบสนับสนุนการปฏิบัติงาน 4.11 0.81
9 การชี้แจงนโยบายแนวทางปฏิบัติหรือแก้ไขปัญหาจากผู้บังคับบัญชา 4.02 0.90
10 การมีช่องทางให้แสดงหรือรับฟังความคิดเห็นในการบริหารงาน 4.00 0.91
11 ความสะดวกและรวดเร็วในการรับบริการต่างๆในมหาวิทยาลัย 3.93 0.95
ด้านการพัฒนามหาวิทยาลัย4.020.93
12 การเสนอแนะข้อคิดเห็นในการกำหนดนโยบายการวางแผนการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย 3.94 0.93
13 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชา 4.01 0.98
14 การเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 4.11 0.88
ด้านสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย4.000.95
15 ความปลอดภัยจากการปฏิบัติงาน 4.19 0.83
16 ความปลอดภัยของอาคารสถานที่ 4.03 0.95
17 ความสะอาดถูกสุขลักษณะของอาคารสถานที่ 3.99 0.96
18 การจัดแต่งอาคารสภาพแวดล้อมเหมาะกับพื้นที่ 3.92 0.99
19 การปรับแต่งภูมิทัศน์สอดคล้องกับธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 3.94 0.98
20 การรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม 3.95 0.99
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงาน3.781.02
21 ความทันสมัยของสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงาน 3.79 0.99
22 ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงาน 3.75 1.03
23 ความมีคุณภาพของสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงาน 3.79 1.03
ด้านประชาสัมพันธ์3.840.97
24 การประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆภายในมหาวิทยาลัยได้ทันเวลาชัดเจนและถูกต้อง 3.87 0.97
25 การประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆภายนอกมหาวิทยาลัยได้ทันเวลาชัดเจนและถูกต้อง 3.82 0.98
ด้านการดำเนินงานที่ส่งผลต่อเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย3.851.01
26 การดำเนินงานด้านเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ 3.79 1.04
27 การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับสุขภาพที่ดีของบุคลากร 3.90 0.97
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม3.980.96
28 การให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีในมหาวิทยาลัย 4.00 0.96
29 การมีพื้นที่แสดงทางวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย 3.95 0.96
ด้านปรับปรุงการเรียนการสอน4.160.86
30 การจัดให้มีการประเมินเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน 4.20 0.83
31 การนำผลการประเมินมาปรับปรุงการเรียนการสอน 4.11 0.89
ด้านพัฒนาคุณภาพนักศึกษา งานวิจัย และสารสนเทศตามอัตลักษณ์4.060.90
32 มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเช่นการนำเสนอผลงานปัญหาพิเศษโปรเจ็คหรือวิจัยของนักศึกษาการจัดนิทรรศการด้านวิชาชีพของนักศึกษาการแข่งขันวิชาชีพของนักศึกษาเป็นต้น 4.09 0.89
33 การส่งเสริมให้มีการทำงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 4.10 0.88
34 การสนับสนุนงบประมาณงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 4.00 0.92
35 มีการจัดทำสารสนเทศที่เกี่ยวข้องตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเช่นเผยแพร่ข้อมูลนักศึกษาที่ได้รับรางวัลหรือประกาศยกย่อง 4.04 0.92
ด้านส่งเสริมการบริการวิชาการแก่สังคม4.000.93
36 การให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคม 4.07 0.88
37 การสนับสนุนงบประมาณในการบริการแก่สังคม 3.92 0.97
ห้องเรียน3.961.05
38 จำนวนห้องเรียนมีความเพียงพอกับจำนวนผู้เรียน 4.02 1.01
39 จำนวนโต๊ะเก้าอี้มีเพียงพอกับจำนวนผู้เรียน 4.03 0.99
40 สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนเช่นความสะอาดแสงเอื้อต่อการเรียนการสอน 3.91 1.06
41 ความเพียงพอและเหมาะสมของอุปกรณ์ประจำห้องเรียนเช่นไมโครโฟนเครื่องฉายภาพ 3.88 1.11
ห้องปฏิบัติการ3.871.08
42 ความเพียงพอของจำนวนห้องปฏิบัติการต่อการฝึกปฏิบัติ 3.90 1.07
43 ความเพียงพอและเหมาะสมของเครื่องมือและอุปกรณ์ต่อการฝึกปฏิบัติ 3.84 1.10
44 สภาพแวดล้อมภายในห้องปฏิบัติการมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการฝึกปฏิบัติ 3.86 1.08
ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์4.000.94
45 ความสะดวกของการให้บริการคอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้นหนังสือ/วารสาร/โสตทัศนวัสดุผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 4.03 0.95
46 ความหลากหลายของหนังสือ/ตำรา/วารสาร/โสตวัสดุ 3.98 0.93
47 ความเพียงพอของหนังสือ/ตำรา/วารสาร/โสตวัสดุ 3.99 0.92
รวม4.101.15

รายชื่อผู้ยังไม่ประเมินความพึงพอใจ


โปรดประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศ