ผลประเมินความพึงพอใจบุคลากร
ที่มีต่อการบริหารหน่วยงานที่สังกัด

หน่วยงาน

หลักสูตร

ประเภทบุคลากร


ปีการศึกษา
จำนวนผู้ประเมิน 41 คน

# ข้อคำถาม คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย7.342.18
1 คุณจะแนะนำให้บุตร หลาน ญาติพี่น้องหรือคนรู้จักมาศึกษาต่อที่ มทร.กรุงเทพ มากน้อยเพียงใด 7.88 2.18
ด้านความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับมหาวิทยาลัย4.330.79
2 ภารกิจและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 4.80 0.69
3 การเปิดโอกาสในการสร้างงานใหม่ให้กับมหาวิทยาลัย 4.51 0.89
4 การพัฒนาปรับปรุงงานหรือวิธีการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 4.63 0.76
ด้านการปฏิบัติงาน4.050.99
5 บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความมั่งคงในการประกอบอาชีพ 4.49 0.94
6 ความก้าวหน้าในวิชาชีพ 4.49 0.96
7 รายได้และสวัสดิการที่มหาวิทยาลัยจัดให้ 4.05 1.02
ด้านระบบ / กลไก และขั้นตอนกระบวนการทำงานของมหาวิทยาลัย3.740.97
8 การใช้กฎและระเบียบสนับสนุนการปฏิบัติงาน 4.15 0.97
9 การชี้แจงนโยบายแนวทางปฏิบัติหรือแก้ไขปัญหาจากผู้บังคับบัญชา 4.00 0.96
10 การมีช่องทางให้แสดงหรือรับฟังความคิดเห็นในการบริหารงาน 3.98 1.01
11 ความสะดวกและรวดเร็วในการรับบริการต่างๆในมหาวิทยาลัย 3.95 0.92
ด้านการพัฒนามหาวิทยาลัย3.771.01
12 การเสนอแนะข้อคิดเห็นในการกำหนดนโยบายการวางแผนการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย 3.93 0.95
13 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชา 3.95 1.08
14 การเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 4.24 0.98
ด้านสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย3.601.11
15 ความปลอดภัยจากการปฏิบัติงาน 4.20 1.06
16 ความปลอดภัยของอาคารสถานที่ 4.10 1.11
17 ความสะอาดถูกสุขลักษณะของอาคารสถานที่ 3.80 1.20
18 การจัดแต่งอาคารสภาพแวดล้อมเหมาะกับพื้นที่ 3.63 1.05
19 การปรับแต่งภูมิทัศน์สอดคล้องกับธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 3.78 1.06
20 การรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม 3.66 1.07
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงาน3.631.11
21 ความทันสมัยของสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงาน 3.88 1.05
22 ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงาน 3.85 1.17
23 ความมีคุณภาพของสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงาน 3.95 1.10
ด้านประชาสัมพันธ์3.601.06
24 การประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆภายในมหาวิทยาลัยได้ทันเวลาชัดเจนและถูกต้อง 3.90 1.09
25 การประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆภายนอกมหาวิทยาลัยได้ทันเวลาชัดเจนและถูกต้อง 3.83 1.03
ด้านการดำเนินงานที่ส่งผลต่อเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย3.651.02
26 การดำเนินงานด้านเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ 3.80 0.99
27 การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับสุขภาพที่ดีของบุคลากร 4.02 1.05
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม3.751.12
28 การให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีในมหาวิทยาลัย 4.07 1.08
29 การมีพื้นที่แสดงทางวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย 3.98 1.16
ด้านปรับปรุงการเรียนการสอน3.910.83
30 การจัดให้มีการประเมินเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน 4.32 0.86
31 การนำผลการประเมินมาปรับปรุงการเรียนการสอน 4.13 0.79
ด้านพัฒนาคุณภาพนักศึกษา งานวิจัย และสารสนเทศตามอัตลักษณ์3.740.97
32 มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเช่นการนำเสนอผลงานปัญหาพิเศษโปรเจ็คหรือวิจัยของนักศึกษาการจัดนิทรรศการด้านวิชาชีพของนักศึกษาการแข่งขันวิชาชีพของนักศึกษาเป็นต้น 4.08 0.92
33 การส่งเสริมให้มีการทำงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 4.08 0.95
34 การสนับสนุนงบประมาณงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 3.92 1.03
35 มีการจัดทำสารสนเทศที่เกี่ยวข้องตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเช่นเผยแพร่ข้อมูลนักศึกษาที่ได้รับรางวัลหรือประกาศยกย่อง 4.05 0.98
ด้านส่งเสริมการบริการวิชาการแก่สังคม3.771.12
36 การให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคม 4.16 1.07
37 การสนับสนุนงบประมาณในการบริการแก่สังคม 3.97 1.16
ห้องเรียน3.701.16
38 จำนวนห้องเรียนมีความเพียงพอกับจำนวนผู้เรียน 4.05 1.18
39 จำนวนโต๊ะเก้าอี้มีเพียงพอกับจำนวนผู้เรียน 4.13 1.10
40 สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนเช่นความสะอาดแสงเอื้อต่อการเรียนการสอน 3.87 1.17
41 ความเพียงพอและเหมาะสมของอุปกรณ์ประจำห้องเรียนเช่นไมโครโฟนเครื่องฉายภาพ 3.89 1.17
ห้องปฏิบัติการ3.701.14
42 ความเพียงพอของจำนวนห้องปฏิบัติการต่อการฝึกปฏิบัติ 4.08 1.07
43 ความเพียงพอและเหมาะสมของเครื่องมือและอุปกรณ์ต่อการฝึกปฏิบัติ 3.89 1.17
44 สภาพแวดล้อมภายในห้องปฏิบัติการมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการฝึกปฏิบัติ 4.00 1.17
ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์3.771.01
45 ความสะดวกของการให้บริการคอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้นหนังสือ/วารสาร/โสตทัศนวัสดุผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 4.11 1.02
46 ความหลากหลายของหนังสือ/ตำรา/วารสาร/โสตวัสดุ 4.08 1.09
47 ความเพียงพอของหนังสือ/ตำรา/วารสาร/โสตวัสดุ 4.08 0.98
รวม3.851.21

รายชื่อผู้ยังไม่ประเมินความพึงพอใจ


โปรดประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศ