ผลประเมินความพึงพอใจบุคลากร
ที่มีต่อการบริหารหน่วยงานที่สังกัด

หน่วยงาน

หลักสูตร

ประเภทบุคลากร


ปีการศึกษา
จำนวนผู้ประเมิน 315 คน

# ข้อคำถาม คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย7.732.14
1 คุณจะแนะนำให้บุตร หลาน ญาติพี่น้องหรือคนรู้จักมาศึกษาต่อที่ มทร.กรุงเทพ มากน้อยเพียงใด 7.83 2.14
ด้านความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับมหาวิทยาลัย4.230.81
2 ภารกิจและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 4.37 0.79
3 การเปิดโอกาสในการสร้างงานใหม่ให้กับมหาวิทยาลัย 4.21 0.84
4 การพัฒนาปรับปรุงงานหรือวิธีการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 4.28 0.80
ด้านการปฏิบัติงาน4.021.01
5 บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความมั่งคงในการประกอบอาชีพ 4.18 0.97
6 ความก้าวหน้าในวิชาชีพ 4.20 0.91
7 รายได้และสวัสดิการที่มหาวิทยาลัยจัดให้ 3.84 1.09
ด้านระบบ / กลไก และขั้นตอนกระบวนการทำงานของมหาวิทยาลัย3.871.02
8 การใช้กฎและระเบียบสนับสนุนการปฏิบัติงาน 4.04 0.93
9 การชี้แจงนโยบายแนวทางปฏิบัติหรือแก้ไขปัญหาจากผู้บังคับบัญชา 3.94 1.01
10 การมีช่องทางให้แสดงหรือรับฟังความคิดเห็นในการบริหารงาน 3.88 1.09
11 ความสะดวกและรวดเร็วในการรับบริการต่างๆในมหาวิทยาลัย 3.83 1.05
ด้านการพัฒนามหาวิทยาลัย3.891.05
12 การเสนอแนะข้อคิดเห็นในการกำหนดนโยบายการวางแผนการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย 3.88 1.03
13 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชา 3.89 1.11
14 การเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 4.04 0.99
ด้านสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย3.861.03
15 ความปลอดภัยจากการปฏิบัติงาน 4.05 0.96
16 ความปลอดภัยของอาคารสถานที่ 3.87 1.06
17 ความสะอาดถูกสุขลักษณะของอาคารสถานที่ 3.82 1.08
18 การจัดแต่งอาคารสภาพแวดล้อมเหมาะกับพื้นที่ 3.87 1.02
19 การปรับแต่งภูมิทัศน์สอดคล้องกับธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 3.93 1.02
20 การรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม 3.90 1.03
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงาน3.721.09
21 ความทันสมัยของสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงาน 3.79 1.08
22 ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงาน 3.74 1.10
23 ความมีคุณภาพของสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงาน 3.77 1.08
ด้านประชาสัมพันธ์3.721.03
24 การประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆภายในมหาวิทยาลัยได้ทันเวลาชัดเจนและถูกต้อง 3.79 1.01
25 การประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆภายนอกมหาวิทยาลัยได้ทันเวลาชัดเจนและถูกต้อง 3.74 1.06
ด้านการดำเนินงานที่ส่งผลต่อเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย3.731.05
26 การดำเนินงานด้านเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ 3.78 1.02
27 การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับสุขภาพที่ดีของบุคลากร 3.77 1.08
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม3.881.00
28 การให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีในมหาวิทยาลัย 3.94 0.99
29 การมีพื้นที่แสดงทางวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย 3.93 1.00
ด้านปรับปรุงการเรียนการสอน4.080.90
30 การจัดให้มีการประเมินเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน 4.17 0.88
31 การนำผลการประเมินมาปรับปรุงการเรียนการสอน 4.11 0.91
ด้านพัฒนาคุณภาพนักศึกษา งานวิจัย และสารสนเทศตามอัตลักษณ์3.990.93
32 มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเช่นการนำเสนอผลงานปัญหาพิเศษโปรเจ็คหรือวิจัยของนักศึกษาการจัดนิทรรศการด้านวิชาชีพของนักศึกษาการแข่งขันวิชาชีพของนักศึกษาเป็นต้น 4.09 0.90
33 การส่งเสริมให้มีการทำงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 4.07 0.94
34 การสนับสนุนงบประมาณงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 4.00 0.93
35 มีการจัดทำสารสนเทศที่เกี่ยวข้องตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเช่นเผยแพร่ข้อมูลนักศึกษาที่ได้รับรางวัลหรือประกาศยกย่อง 4.01 0.95
ด้านส่งเสริมการบริการวิชาการแก่สังคม3.960.96
36 การให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคม 4.09 0.94
37 การสนับสนุนงบประมาณในการบริการแก่สังคม 3.95 0.97
ห้องเรียน3.871.09
38 จำนวนห้องเรียนมีความเพียงพอกับจำนวนผู้เรียน 3.96 1.06
39 จำนวนโต๊ะเก้าอี้มีเพียงพอกับจำนวนผู้เรียน 3.96 1.09
40 สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนเช่นความสะอาดแสงเอื้อต่อการเรียนการสอน 3.93 1.10
41 ความเพียงพอและเหมาะสมของอุปกรณ์ประจำห้องเรียนเช่นไมโครโฟนเครื่องฉายภาพ 3.84 1.12
ห้องปฏิบัติการ3.811.12
42 ความเพียงพอของจำนวนห้องปฏิบัติการต่อการฝึกปฏิบัติ 3.90 1.11
43 ความเพียงพอและเหมาะสมของเครื่องมือและอุปกรณ์ต่อการฝึกปฏิบัติ 3.84 1.11
44 สภาพแวดล้อมภายในห้องปฏิบัติการมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการฝึกปฏิบัติ 3.84 1.13
ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์3.821.04
45 ความสะดวกของการให้บริการคอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้นหนังสือ/วารสาร/โสตทัศนวัสดุผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 3.96 0.98
46 ความหลากหลายของหนังสือ/ตำรา/วารสาร/โสตวัสดุ 3.86 1.03
47 ความเพียงพอของหนังสือ/ตำรา/วารสาร/โสตวัสดุ 3.86 1.04
รวม3.981.20

รายชื่อผู้ยังไม่ประเมินความพึงพอใจ


โปรดประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศ