ผลประเมินความพึงพอใจบุคลากร
ที่มีต่อการบริหารหน่วยงานที่สังกัด

หน่วยงาน

หลักสูตร

ประเภทบุคลากร


ปีการศึกษา
จำนวนผู้ประเมิน 242 คน

# ข้อคำถาม คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย8.171.92
1 คุณจะแนะนำให้บุตร หลาน ญาติพี่น้องหรือคนรู้จักมาศึกษาต่อที่ มทร.กรุงเทพ มากน้อยเพียงใด 8.17 1.92
ด้านความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับมหาวิทยาลัย4.380.71
2 ภารกิจและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 4.46 0.66
3 การเปิดโอกาสในการสร้างงานใหม่ให้กับมหาวิทยาลัย 4.29 0.78
4 การพัฒนาปรับปรุงงานหรือวิธีการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 4.38 0.68
ด้านการปฏิบัติงาน4.200.89
5 บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความมั่งคงในการประกอบอาชีพ 4.36 0.80
6 ความก้าวหน้าในวิชาชีพ 4.27 0.78
7 รายได้และสวัสดิการที่มหาวิทยาลัยจัดให้ 3.98 1.02
ด้านระบบ / กลไก และขั้นตอนกระบวนการทำงานของมหาวิทยาลัย4.010.90
8 การใช้กฎและระเบียบสนับสนุนการปฏิบัติงาน 4.11 0.82
9 การชี้แจงนโยบายแนวทางปฏิบัติหรือแก้ไขปัญหาจากผู้บังคับบัญชา 4.02 0.90
10 การมีช่องทางให้แสดงหรือรับฟังความคิดเห็นในการบริหารงาน 3.99 0.92
11 ความสะดวกและรวดเร็วในการรับบริการต่างๆในมหาวิทยาลัย 3.93 0.95
ด้านการพัฒนามหาวิทยาลัย4.030.95
12 การเสนอแนะข้อคิดเห็นในการกำหนดนโยบายการวางแผนการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย 3.97 0.94
13 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชา 4.01 1.00
14 การเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 4.11 0.89
ด้านสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย4.010.97
15 ความปลอดภัยจากการปฏิบัติงาน 4.20 0.83
16 ความปลอดภัยของอาคารสถานที่ 4.05 0.96
17 ความสะอาดถูกสุขลักษณะของอาคารสถานที่ 4.00 0.97
18 การจัดแต่งอาคารสภาพแวดล้อมเหมาะกับพื้นที่ 3.93 1.00
19 การปรับแต่งภูมิทัศน์สอดคล้องกับธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 3.95 0.99
20 การรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม 3.95 1.01
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงาน3.821.02
21 ความทันสมัยของสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงาน 3.83 1.00
22 ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงาน 3.80 1.03
23 ความมีคุณภาพของสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงาน 3.84 1.03
ด้านประชาสัมพันธ์3.850.99
24 การประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆภายในมหาวิทยาลัยได้ทันเวลาชัดเจนและถูกต้อง 3.88 0.98
25 การประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆภายนอกมหาวิทยาลัยได้ทันเวลาชัดเจนและถูกต้อง 3.83 1.00
ด้านการดำเนินงานที่ส่งผลต่อเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย3.851.02
26 การดำเนินงานด้านเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ 3.80 1.05
27 การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับสุขภาพที่ดีของบุคลากร 3.90 0.99
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม3.980.98
28 การให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีในมหาวิทยาลัย 4.00 0.98
29 การมีพื้นที่แสดงทางวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย 3.95 0.99
ด้านปรับปรุงการเรียนการสอน4.160.87
30 การจัดให้มีการประเมินเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน 4.21 0.84
31 การนำผลการประเมินมาปรับปรุงการเรียนการสอน 4.11 0.88
ด้านพัฒนาคุณภาพนักศึกษา งานวิจัย และสารสนเทศตามอัตลักษณ์4.050.92
32 มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเช่นการนำเสนอผลงานปัญหาพิเศษโปรเจ็คหรือวิจัยของนักศึกษาการจัดนิทรรศการด้านวิชาชีพของนักศึกษาการแข่งขันวิชาชีพของนักศึกษาเป็นต้น 4.08 0.92
33 การส่งเสริมให้มีการทำงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 4.09 0.90
34 การสนับสนุนงบประมาณงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 3.99 0.94
35 มีการจัดทำสารสนเทศที่เกี่ยวข้องตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเช่นเผยแพร่ข้อมูลนักศึกษาที่ได้รับรางวัลหรือประกาศยกย่อง 4.03 0.93
ด้านส่งเสริมการบริการวิชาการแก่สังคม3.990.94
36 การให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคม 4.07 0.90
37 การสนับสนุนงบประมาณในการบริการแก่สังคม 3.91 0.98
ห้องเรียน3.981.06
38 จำนวนห้องเรียนมีความเพียงพอกับจำนวนผู้เรียน 4.03 1.03
39 จำนวนโต๊ะเก้าอี้มีเพียงพอกับจำนวนผู้เรียน 4.06 1.00
40 สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนเช่นความสะอาดแสงเอื้อต่อการเรียนการสอน 3.93 1.07
41 ความเพียงพอและเหมาะสมของอุปกรณ์ประจำห้องเรียนเช่นไมโครโฟนเครื่องฉายภาพ 3.90 1.13
ห้องปฏิบัติการ3.891.09
42 ความเพียงพอของจำนวนห้องปฏิบัติการต่อการฝึกปฏิบัติ 3.92 1.08
43 ความเพียงพอและเหมาะสมของเครื่องมือและอุปกรณ์ต่อการฝึกปฏิบัติ 3.87 1.10
44 สภาพแวดล้อมภายในห้องปฏิบัติการมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการฝึกปฏิบัติ 3.88 1.08
ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์4.030.91
45 ความสะดวกของการให้บริการคอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้นหนังสือ/วารสาร/โสตทัศนวัสดุผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 4.06 0.94
46 ความหลากหลายของหนังสือ/ตำรา/วารสาร/โสตวัสดุ 4.02 0.90
47 ความเพียงพอของหนังสือ/ตำรา/วารสาร/โสตวัสดุ 4.03 0.89
รวม4.111.16

รายชื่อผู้ยังไม่ประเมินความพึงพอใจ


โปรดประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศ