ผลประเมินความพึงพอใจบุคลากร
ที่มีต่อการบริหารหน่วยงานที่สังกัด

หน่วยงาน

หลักสูตร

ประเภทบุคลากร


ปีการศึกษา
จำนวนผู้ประเมิน 305 คน

# ข้อคำถาม คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย7.891.72
1 คุณจะแนะนำให้บุตร หลาน ญาติพี่น้องหรือคนรู้จักมาศึกษาต่อที่ มทร.กรุงเทพ มากน้อยเพียงใด 7.89 1.72
ด้านความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับมหาวิทยาลัย4.200.80
2 ภารกิจและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 4.29 0.78
3 การเปิดโอกาสในการสร้างงานใหม่ให้กับมหาวิทยาลัย 4.12 0.82
4 การพัฒนาปรับปรุงงานหรือวิธีการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 4.21 0.78
ด้านการปฏิบัติงาน4.030.93
5 บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความมั่งคงในการประกอบอาชีพ 4.12 0.93
6 ความก้าวหน้าในวิชาชีพ 4.13 0.87
7 รายได้และสวัสดิการที่มหาวิทยาลัยจัดให้ 3.84 0.96
ด้านระบบ / กลไก และขั้นตอนกระบวนการทำงานของมหาวิทยาลัย3.890.92
8 การใช้กฎและระเบียบสนับสนุนการปฏิบัติงาน 3.95 0.89
9 การชี้แจงนโยบายแนวทางปฏิบัติหรือแก้ไขปัญหาจากผู้บังคับบัญชา 3.90 0.91
10 การมีช่องทางให้แสดงหรือรับฟังความคิดเห็นในการบริหารงาน 3.90 0.95
11 ความสะดวกและรวดเร็วในการรับบริการต่างๆในมหาวิทยาลัย 3.83 0.92
ด้านการพัฒนามหาวิทยาลัย3.950.91
12 การเสนอแนะข้อคิดเห็นในการกำหนดนโยบายการวางแผนการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย 3.84 0.90
13 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชา 3.90 0.94
14 การเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 4.12 0.86
ด้านสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย3.870.94
15 ความปลอดภัยจากการปฏิบัติงาน 4.02 0.86
16 ความปลอดภัยของอาคารสถานที่ 3.83 0.99
17 ความสะอาดถูกสุขลักษณะของอาคารสถานที่ 3.73 0.98
18 การจัดแต่งอาคารสภาพแวดล้อมเหมาะกับพื้นที่ 3.86 0.94
19 การปรับแต่งภูมิทัศน์สอดคล้องกับธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 3.92 0.92
20 การรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม 3.85 0.94
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงาน3.800.97
21 ความทันสมัยของสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงาน 3.82 0.94
22 ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงาน 3.77 0.99
23 ความมีคุณภาพของสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงาน 3.81 0.98
ด้านประชาสัมพันธ์3.680.96
24 การประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆภายในมหาวิทยาลัยได้ทันเวลาชัดเจนและถูกต้อง 3.70 0.96
25 การประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆภายนอกมหาวิทยาลัยได้ทันเวลาชัดเจนและถูกต้อง 3.66 0.95
ด้านการดำเนินงานที่ส่งผลต่อเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย3.840.98
26 การดำเนินงานด้านเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ 3.83 0.96
27 การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับสุขภาพที่ดีของบุคลากร 3.84 0.99
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม3.930.91
28 การให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีในมหาวิทยาลัย 3.94 0.90
29 การมีพื้นที่แสดงทางวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย 3.91 0.92
ด้านปรับปรุงการเรียนการสอน4.120.91
30 การจัดให้มีการประเมินเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน 4.16 0.89
31 การนำผลการประเมินมาปรับปรุงการเรียนการสอน 4.08 0.92
ด้านพัฒนาคุณภาพนักศึกษา งานวิจัย และสารสนเทศตามอัตลักษณ์4.010.91
32 มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเช่นการนำเสนอผลงานปัญหาพิเศษโปรเจ็คหรือวิจัยของนักศึกษาการจัดนิทรรศการด้านวิชาชีพของนักศึกษาการแข่งขันวิชาชีพของนักศึกษาเป็นต้น 4.06 0.90
33 การส่งเสริมให้มีการทำงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 4.04 0.90
34 การสนับสนุนงบประมาณงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 3.95 0.92
35 มีการจัดทำสารสนเทศที่เกี่ยวข้องตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเช่นเผยแพร่ข้อมูลนักศึกษาที่ได้รับรางวัลหรือประกาศยกย่อง 3.97 0.93
ด้านส่งเสริมการบริการวิชาการแก่สังคม4.040.95
36 การให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคม 4.11 0.93
37 การสนับสนุนงบประมาณในการบริการแก่สังคม 3.97 0.96
ห้องเรียน3.821.08
38 จำนวนห้องเรียนมีความเพียงพอกับจำนวนผู้เรียน 3.87 1.08
39 จำนวนโต๊ะเก้าอี้มีเพียงพอกับจำนวนผู้เรียน 3.89 1.06
40 สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนเช่นความสะอาดแสงเอื้อต่อการเรียนการสอน 3.80 1.05
41 ความเพียงพอและเหมาะสมของอุปกรณ์ประจำห้องเรียนเช่นไมโครโฟนเครื่องฉายภาพ 3.71 1.13
ห้องปฏิบัติการ3.761.08
42 ความเพียงพอของจำนวนห้องปฏิบัติการต่อการฝึกปฏิบัติ 3.78 1.10
43 ความเพียงพอและเหมาะสมของเครื่องมือและอุปกรณ์ต่อการฝึกปฏิบัติ 3.74 1.07
44 สภาพแวดล้อมภายในห้องปฏิบัติการมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการฝึกปฏิบัติ 3.76 1.05
ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์3.860.97
45 ความสะดวกของการให้บริการคอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้นหนังสือ/วารสาร/โสตทัศนวัสดุผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 3.95 0.96
46 ความหลากหลายของหนังสือ/ตำรา/วารสาร/โสตวัสดุ 3.85 0.95
47 ความเพียงพอของหนังสือ/ตำรา/วารสาร/โสตวัสดุ 3.83 0.96
รวม4.001.14

รายชื่อผู้ยังไม่ประเมินความพึงพอใจ


โปรดประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศ