ผลประเมินความพึงพอใจบุคลากร
ที่มีต่อการบริหารหน่วยงานที่สังกัด

หน่วยงาน

หลักสูตร

ประเภทบุคลากร


ปีการศึกษา
จำนวนผู้ประเมิน 405 คน

# ข้อคำถาม คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย--
1 คุณจะแนะนำให้บุตร หลาน ญาติพี่น้องหรือคนรู้จักมาศึกษาต่อที่ มทร.กรุงเทพ มากน้อยเพียงใด 0.33-
ด้านความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับมหาวิทยาลัย4.420.70
2 ภารกิจและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 4.52 0.66
3 การเปิดโอกาสในการสร้างงานใหม่ให้กับมหาวิทยาลัย 4.36 0.73
4 การพัฒนาปรับปรุงงานหรือวิธีการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 4.41 0.72
ด้านการปฏิบัติงาน4.250.87
5 บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความมั่งคงในการประกอบอาชีพ 4.37 0.83
6 ความก้าวหน้าในวิชาชีพ 4.37 0.79
7 รายได้และสวัสดิการที่มหาวิทยาลัยจัดให้ 4.04 0.93
ด้านระบบ / กลไก และขั้นตอนกระบวนการทำงานของมหาวิทยาลัย4.120.88
8 การใช้กฎและระเบียบสนับสนุนการปฏิบัติงาน 4.15 0.79
9 การชี้แจงนโยบายแนวทางปฏิบัติหรือแก้ไขปัญหาจากผู้บังคับบัญชา 4.17 0.90
10 การมีช่องทางให้แสดงหรือรับฟังความคิดเห็นในการบริหารงาน 4.14 0.92
11 ความสะดวกและรวดเร็วในการรับบริการต่างๆในมหาวิทยาลัย 4.04 0.90
ด้านการพัฒนามหาวิทยาลัย4.160.89
12 การเสนอแนะข้อคิดเห็นในการกำหนดนโยบายการวางแผนการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย 4.11 0.90
13 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชา 4.16 0.93
14 การเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 4.23 0.84
ด้านสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย3.861.08
15 ความปลอดภัยจากการปฏิบัติงาน 4.20 0.88
16 ความปลอดภัยของอาคารสถานที่ 4.02 0.95
17 ความสะอาดถูกสุขลักษณะของอาคารสถานที่ 3.53 1.25
18 การจัดแต่งอาคารสภาพแวดล้อมเหมาะกับพื้นที่ 3.80 1.09
19 การปรับแต่งภูมิทัศน์สอดคล้องกับธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 3.86 1.07
20 การรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม 3.84 1.07
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงาน3.850.98
21 ความทันสมัยของสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงาน 3.88 0.97
22 ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงาน 3.84 0.99
23 ความมีคุณภาพของสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงาน 3.84 1.00
ด้านประชาสัมพันธ์4.020.92
24 การประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆภายในมหาวิทยาลัยได้ทันเวลาชัดเจนและถูกต้อง 4.05 0.91
25 การประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆภายนอกมหาวิทยาลัยได้ทันเวลาชัดเจนและถูกต้อง 4.01 0.93
ด้านการดำเนินงานที่ส่งผลต่อเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย3.930.98
26 การดำเนินงานด้านเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ 3.96 0.97
27 การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับสุขภาพที่ดีของบุคลากร 3.93 1.00
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม4.100.94
28 การให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีในมหาวิทยาลัย 4.11 0.95
29 การมีพื้นที่แสดงทางวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย 4.11 0.94
ด้านปรับปรุงการเรียนการสอน4.310.75
30 การจัดให้มีการประเมินเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน 4.34 0.74
31 การนำผลการประเมินมาปรับปรุงการเรียนการสอน 4.30 0.76
ด้านพัฒนาคุณภาพนักศึกษา งานวิจัย และสารสนเทศตามอัตลักษณ์4.190.83
32 มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเช่นการนำเสนอผลงานปัญหาพิเศษโปรเจ็คหรือวิจัยของนักศึกษาการจัดนิทรรศการด้านวิชาชีพของนักศึกษาการแข่งขันวิชาชีพของนักศึกษาเป็นต้น 4.22 0.81
33 การส่งเสริมให้มีการทำงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 4.23 0.82
34 การสนับสนุนงบประมาณงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 4.13 0.87
35 มีการจัดทำสารสนเทศที่เกี่ยวข้องตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเช่นเผยแพร่ข้อมูลนักศึกษาที่ได้รับรางวัลหรือประกาศยกย่อง 4.20 0.82
ด้านส่งเสริมการบริการวิชาการแก่สังคม4.060.93
36 การให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคม 4.19 0.84
37 การสนับสนุนงบประมาณในการบริการแก่สังคม 3.94 0.99
ห้องเรียน3.991.04
38 จำนวนห้องเรียนมีความเพียงพอกับจำนวนผู้เรียน 4.17 0.93
39 จำนวนโต๊ะเก้าอี้มีเพียงพอกับจำนวนผู้เรียน 4.17 0.93
40 สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนเช่นความสะอาดแสงเอื้อต่อการเรียนการสอน 3.77 1.15
41 ความเพียงพอและเหมาะสมของอุปกรณ์ประจำห้องเรียนเช่นไมโครโฟนเครื่องฉายภาพ 3.90 1.07
ห้องปฏิบัติการ3.971.00
42 ความเพียงพอของจำนวนห้องปฏิบัติการต่อการฝึกปฏิบัติ 4.05 0.95
43 ความเพียงพอและเหมาะสมของเครื่องมือและอุปกรณ์ต่อการฝึกปฏิบัติ 3.95 1.01
44 สภาพแวดล้อมภายในห้องปฏิบัติการมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการฝึกปฏิบัติ 3.94 1.03
ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์4.060.91
45 ความสะดวกของการให้บริการคอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้นหนังสือ/วารสาร/โสตทัศนวัสดุผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 4.15 0.87
46 ความหลากหลายของหนังสือ/ตำรา/วารสาร/โสตวัสดุ 4.05 0.92
47 ความเพียงพอของหนังสือ/ตำรา/วารสาร/โสตวัสดุ 4.06 0.91
รวม4.161.14

รายชื่อผู้ยังไม่ประเมินความพึงพอใจ


โปรดประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศ