ผลประเมินความพึงพอใจบุคลากร
ที่มีต่อการบริหารหน่วยงานที่สังกัด

หน่วยงาน

หลักสูตร

ประเภทบุคลากร


ปีการศึกษา
จำนวนผู้ประเมิน 36 คน

# ข้อคำถาม คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย7.282.11
1 คุณจะแนะนำให้บุตร หลาน ญาติพี่น้องหรือคนรู้จักมาศึกษาต่อที่ มทร.กรุงเทพ มากน้อยเพียงใด 7.89 2.11
ด้านความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับมหาวิทยาลัย4.360.82
2 ภารกิจและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 4.89 0.71
3 การเปิดโอกาสในการสร้างงานใหม่ให้กับมหาวิทยาลัย 4.58 0.92
4 การพัฒนาปรับปรุงงานหรือวิธีการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 4.69 0.80
ด้านการปฏิบัติงาน4.051.02
5 บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความมั่งคงในการประกอบอาชีพ 4.56 0.97
6 ความก้าวหน้าในวิชาชีพ 4.53 0.98
7 รายได้และสวัสดิการที่มหาวิทยาลัยจัดให้ 4.08 1.05
ด้านระบบ / กลไก และขั้นตอนกระบวนการทำงานของมหาวิทยาลัย3.740.99
8 การใช้กฎและระเบียบสนับสนุนการปฏิบัติงาน 4.19 0.99
9 การชี้แจงนโยบายแนวทางปฏิบัติหรือแก้ไขปัญหาจากผู้บังคับบัญชา 4.03 0.99
10 การมีช่องทางให้แสดงหรือรับฟังความคิดเห็นในการบริหารงาน 4.00 1.04
11 ความสะดวกและรวดเร็วในการรับบริการต่างๆในมหาวิทยาลัย 4.00 0.94
ด้านการพัฒนามหาวิทยาลัย3.771.03
12 การเสนอแนะข้อคิดเห็นในการกำหนดนโยบายการวางแผนการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย 3.94 0.97
13 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชา 4.00 1.09
14 การเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 4.31 1.00
ด้านสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย3.561.14
15 ความปลอดภัยจากการปฏิบัติงาน 4.19 1.09
16 ความปลอดภัยของอาคารสถานที่ 4.08 1.14
17 ความสะอาดถูกสุขลักษณะของอาคารสถานที่ 3.81 1.24
18 การจัดแต่งอาคารสภาพแวดล้อมเหมาะกับพื้นที่ 3.64 1.10
19 การปรับแต่งภูมิทัศน์สอดคล้องกับธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 3.78 1.08
20 การรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม 3.64 1.10
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงาน3.621.15
21 ความทันสมัยของสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงาน 3.92 1.08
22 ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงาน 3.89 1.21
23 ความมีคุณภาพของสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงาน 3.97 1.14
ด้านประชาสัมพันธ์3.621.05
24 การประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆภายในมหาวิทยาลัยได้ทันเวลาชัดเจนและถูกต้อง 3.94 1.07
25 การประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆภายนอกมหาวิทยาลัยได้ทันเวลาชัดเจนและถูกต้อง 3.89 1.03
ด้านการดำเนินงานที่ส่งผลต่อเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย3.681.02
26 การดำเนินงานด้านเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ 3.86 0.98
27 การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับสุขภาพที่ดีของบุคลากร 4.11 1.04
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม3.771.15
28 การให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีในมหาวิทยาลัย 4.14 1.11
29 การมีพื้นที่แสดงทางวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย 4.03 1.20
ด้านปรับปรุงการเรียนการสอน3.920.85
30 การจัดให้มีการประเมินเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน 4.36 0.88
31 การนำผลการประเมินมาปรับปรุงการเรียนการสอน 4.18 0.80
ด้านพัฒนาคุณภาพนักศึกษา งานวิจัย และสารสนเทศตามอัตลักษณ์3.721.00
32 มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเช่นการนำเสนอผลงานปัญหาพิเศษโปรเจ็คหรือวิจัยของนักศึกษาการจัดนิทรรศการด้านวิชาชีพของนักศึกษาการแข่งขันวิชาชีพของนักศึกษาเป็นต้น 4.12 0.95
33 การส่งเสริมให้มีการทำงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 4.09 0.98
34 การสนับสนุนงบประมาณงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 3.94 1.06
35 มีการจัดทำสารสนเทศที่เกี่ยวข้องตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเช่นเผยแพร่ข้อมูลนักศึกษาที่ได้รับรางวัลหรือประกาศยกย่อง 4.09 1.01
ด้านส่งเสริมการบริการวิชาการแก่สังคม3.811.11
36 การให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคม 4.27 1.04
37 การสนับสนุนงบประมาณในการบริการแก่สังคม 4.03 1.17
ห้องเรียน3.671.17
38 จำนวนห้องเรียนมีความเพียงพอกับจำนวนผู้เรียน 4.06 1.17
39 จำนวนโต๊ะเก้าอี้มีเพียงพอกับจำนวนผู้เรียน 4.12 1.11
40 สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนเช่นความสะอาดแสงเอื้อต่อการเรียนการสอน 3.88 1.19
41 ความเพียงพอและเหมาะสมของอุปกรณ์ประจำห้องเรียนเช่นไมโครโฟนเครื่องฉายภาพ 3.97 1.18
ห้องปฏิบัติการ3.731.15
42 ความเพียงพอของจำนวนห้องปฏิบัติการต่อการฝึกปฏิบัติ 4.15 1.08
43 ความเพียงพอและเหมาะสมของเครื่องมือและอุปกรณ์ต่อการฝึกปฏิบัติ 3.97 1.18
44 สภาพแวดล้อมภายในห้องปฏิบัติการมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการฝึกปฏิบัติ 4.09 1.19
ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์3.751.02
45 ความสะดวกของการให้บริการคอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้นหนังสือ/วารสาร/โสตทัศนวัสดุผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 4.12 1.03
46 ความหลากหลายของหนังสือ/ตำรา/วารสาร/โสตวัสดุ 4.12 1.11
47 ความเพียงพอของหนังสือ/ตำรา/วารสาร/โสตวัสดุ 4.09 0.98
รวม3.851.22

รายชื่อผู้ยังไม่ประเมินความพึงพอใจ


โปรดประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศ