ผลประเมินความพึงพอใจบุคลากร
ที่มีต่อการบริหารหน่วยงานที่สังกัด

หน่วยงาน

หลักสูตร

ประเภทบุคลากร


ปีการศึกษา
จำนวนผู้ประเมิน 260 คน

# ข้อคำถาม คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย8.102.00
1 คุณจะแนะนำให้บุตร หลาน ญาติพี่น้องหรือคนรู้จักมาศึกษาต่อที่ มทร.กรุงเทพ มากน้อยเพียงใด 8.10 2.00
ด้านความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับมหาวิทยาลัย4.370.71
2 ภารกิจและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 4.47 0.66
3 การเปิดโอกาสในการสร้างงานใหม่ให้กับมหาวิทยาลัย 4.28 0.77
4 การพัฒนาปรับปรุงงานหรือวิธีการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 4.37 0.68
ด้านการปฏิบัติงาน4.210.88
5 บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความมั่งคงในการประกอบอาชีพ 4.36 0.79
6 ความก้าวหน้าในวิชาชีพ 4.28 0.77
7 รายได้และสวัสดิการที่มหาวิทยาลัยจัดให้ 3.98 1.02
ด้านระบบ / กลไก และขั้นตอนกระบวนการทำงานของมหาวิทยาลัย4.020.89
8 การใช้กฎและระเบียบสนับสนุนการปฏิบัติงาน 4.12 0.81
9 การชี้แจงนโยบายแนวทางปฏิบัติหรือแก้ไขปัญหาจากผู้บังคับบัญชา 4.03 0.89
10 การมีช่องทางให้แสดงหรือรับฟังความคิดเห็นในการบริหารงาน 4.01 0.91
11 ความสะดวกและรวดเร็วในการรับบริการต่างๆในมหาวิทยาลัย 3.94 0.93
ด้านการพัฒนามหาวิทยาลัย4.030.93
12 การเสนอแนะข้อคิดเห็นในการกำหนดนโยบายการวางแผนการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย 3.96 0.93
13 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชา 4.02 0.98
14 การเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 4.12 0.88
ด้านสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย4.010.96
15 ความปลอดภัยจากการปฏิบัติงาน 4.19 0.83
16 ความปลอดภัยของอาคารสถานที่ 4.03 0.95
17 ความสะอาดถูกสุขลักษณะของอาคารสถานที่ 4.00 0.96
18 การจัดแต่งอาคารสภาพแวดล้อมเหมาะกับพื้นที่ 3.93 0.99
19 การปรับแต่งภูมิทัศน์สอดคล้องกับธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 3.95 0.98
20 การรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม 3.95 1.00
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงาน3.791.01
21 ความทันสมัยของสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงาน 3.81 0.99
22 ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงาน 3.77 1.02
23 ความมีคุณภาพของสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงาน 3.81 1.02
ด้านประชาสัมพันธ์3.860.97
24 การประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆภายในมหาวิทยาลัยได้ทันเวลาชัดเจนและถูกต้อง 3.88 0.96
25 การประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆภายนอกมหาวิทยาลัยได้ทันเวลาชัดเจนและถูกต้อง 3.83 0.98
ด้านการดำเนินงานที่ส่งผลต่อเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย3.851.00
26 การดำเนินงานด้านเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ 3.80 1.03
27 การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับสุขภาพที่ดีของบุคลากร 3.90 0.98
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม3.980.96
28 การให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีในมหาวิทยาลัย 4.01 0.96
29 การมีพื้นที่แสดงทางวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย 3.95 0.97
ด้านปรับปรุงการเรียนการสอน4.160.86
30 การจัดให้มีการประเมินเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน 4.20 0.83
31 การนำผลการประเมินมาปรับปรุงการเรียนการสอน 4.11 0.89
ด้านพัฒนาคุณภาพนักศึกษา งานวิจัย และสารสนเทศตามอัตลักษณ์4.050.91
32 มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเช่นการนำเสนอผลงานปัญหาพิเศษโปรเจ็คหรือวิจัยของนักศึกษาการจัดนิทรรศการด้านวิชาชีพของนักศึกษาการแข่งขันวิชาชีพของนักศึกษาเป็นต้น 4.09 0.90
33 การส่งเสริมให้มีการทำงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 4.09 0.89
34 การสนับสนุนงบประมาณงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 3.99 0.92
35 มีการจัดทำสารสนเทศที่เกี่ยวข้องตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเช่นเผยแพร่ข้อมูลนักศึกษาที่ได้รับรางวัลหรือประกาศยกย่อง 4.03 0.92
ด้านส่งเสริมการบริการวิชาการแก่สังคม3.990.93
36 การให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคม 4.07 0.88
37 การสนับสนุนงบประมาณในการบริการแก่สังคม 3.91 0.97
ห้องเรียน3.961.05
38 จำนวนห้องเรียนมีความเพียงพอกับจำนวนผู้เรียน 4.01 1.02
39 จำนวนโต๊ะเก้าอี้มีเพียงพอกับจำนวนผู้เรียน 4.03 1.00
40 สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนเช่นความสะอาดแสงเอื้อต่อการเรียนการสอน 3.92 1.06
41 ความเพียงพอและเหมาะสมของอุปกรณ์ประจำห้องเรียนเช่นไมโครโฟนเครื่องฉายภาพ 3.88 1.12
ห้องปฏิบัติการ3.871.08
42 ความเพียงพอของจำนวนห้องปฏิบัติการต่อการฝึกปฏิบัติ 3.90 1.07
43 ความเพียงพอและเหมาะสมของเครื่องมือและอุปกรณ์ต่อการฝึกปฏิบัติ 3.85 1.10
44 สภาพแวดล้อมภายในห้องปฏิบัติการมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการฝึกปฏิบัติ 3.87 1.08
ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์4.010.92
45 ความสะดวกของการให้บริการคอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้นหนังสือ/วารสาร/โสตทัศนวัสดุผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 4.05 0.93
46 ความหลากหลายของหนังสือ/ตำรา/วารสาร/โสตวัสดุ 4.00 0.91
47 ความเพียงพอของหนังสือ/ตำรา/วารสาร/โสตวัสดุ 4.00 0.91
รวม4.111.15

รายชื่อผู้ยังไม่ประเมินความพึงพอใจ


โปรดประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศ