ผลประเมินความพึงพอใจบุคลากร
ที่มีต่อการบริหารหน่วยงานที่สังกัด

หน่วยงาน

หลักสูตร

ประเภทบุคลากร


ปีการศึกษา
จำนวนผู้ประเมิน 283 คน

# ข้อคำถาม คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย7.911.99
1 คุณจะแนะนำให้บุตร หลาน ญาติพี่น้องหรือคนรู้จักมาศึกษาต่อที่ มทร.กรุงเทพ มากน้อยเพียงใด 8.02 1.99
ด้านความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับมหาวิทยาลัย4.330.77
2 ภารกิจและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 4.48 0.72
3 การเปิดโอกาสในการสร้างงานใหม่ให้กับมหาวิทยาลัย 4.32 0.82
4 การพัฒนาปรับปรุงงานหรือวิธีการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 4.37 0.75
ด้านการปฏิบัติงาน4.260.84
5 บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความมั่งคงในการประกอบอาชีพ 4.43 0.82
6 ความก้าวหน้าในวิชาชีพ 4.40 0.77
7 รายได้และสวัสดิการที่มหาวิทยาลัยจัดให้ 4.12 0.90
ด้านระบบ / กลไก และขั้นตอนกระบวนการทำงานของมหาวิทยาลัย4.040.93
8 การใช้กฎและระเบียบสนับสนุนการปฏิบัติงาน 4.16 0.86
9 การชี้แจงนโยบายแนวทางปฏิบัติหรือแก้ไขปัญหาจากผู้บังคับบัญชา 4.07 0.98
10 การมีช่องทางให้แสดงหรือรับฟังความคิดเห็นในการบริหารงาน 4.05 0.95
11 ความสะดวกและรวดเร็วในการรับบริการต่างๆในมหาวิทยาลัย 4.02 0.94
ด้านการพัฒนามหาวิทยาลัย4.060.95
12 การเสนอแนะข้อคิดเห็นในการกำหนดนโยบายการวางแผนการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย 3.99 0.96
13 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชา 4.08 0.97
14 การเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 4.15 0.90
ด้านสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย4.190.85
15 ความปลอดภัยจากการปฏิบัติงาน 4.31 0.79
16 ความปลอดภัยของอาคารสถานที่ 4.21 0.87
17 ความสะอาดถูกสุขลักษณะของอาคารสถานที่ 4.21 0.87
18 การจัดแต่งอาคารสภาพแวดล้อมเหมาะกับพื้นที่ 4.16 0.87
19 การปรับแต่งภูมิทัศน์สอดคล้องกับธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 4.18 0.84
20 การรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม 4.14 0.86
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงาน3.990.96
21 ความทันสมัยของสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงาน 4.02 0.96
22 ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงาน 4.00 0.95
23 ความมีคุณภาพของสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงาน 4.00 0.96
ด้านประชาสัมพันธ์3.901.00
24 การประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆภายในมหาวิทยาลัยได้ทันเวลาชัดเจนและถูกต้อง 3.95 0.99
25 การประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆภายนอกมหาวิทยาลัยได้ทันเวลาชัดเจนและถูกต้อง 3.88 1.01
ด้านการดำเนินงานที่ส่งผลต่อเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย3.950.97
26 การดำเนินงานด้านเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ 3.90 0.96
27 การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับสุขภาพที่ดีของบุคลากร 4.01 0.97
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม4.060.93
28 การให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีในมหาวิทยาลัย 4.07 0.93
29 การมีพื้นที่แสดงทางวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย 4.07 0.92
ด้านปรับปรุงการเรียนการสอน4.260.79
30 การจัดให้มีการประเมินเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน 4.33 0.77
31 การนำผลการประเมินมาปรับปรุงการเรียนการสอน 4.23 0.81
ด้านพัฒนาคุณภาพนักศึกษา งานวิจัย และสารสนเทศตามอัตลักษณ์4.080.89
32 มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเช่นการนำเสนอผลงานปัญหาพิเศษโปรเจ็คหรือวิจัยของนักศึกษาการจัดนิทรรศการด้านวิชาชีพของนักศึกษาการแข่งขันวิชาชีพของนักศึกษาเป็นต้น 4.15 0.86
33 การส่งเสริมให้มีการทำงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 4.15 0.86
34 การสนับสนุนงบประมาณงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 4.05 0.92
35 มีการจัดทำสารสนเทศที่เกี่ยวข้องตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเช่นเผยแพร่ข้อมูลนักศึกษาที่ได้รับรางวัลหรือประกาศยกย่อง 4.03 0.93
ด้านส่งเสริมการบริการวิชาการแก่สังคม4.120.91
36 การให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคม 4.21 0.89
37 การสนับสนุนงบประมาณในการบริการแก่สังคม 4.06 0.93
ห้องเรียน4.190.88
38 จำนวนห้องเรียนมีความเพียงพอกับจำนวนผู้เรียน 4.25 0.83
39 จำนวนโต๊ะเก้าอี้มีเพียงพอกับจำนวนผู้เรียน 4.26 0.85
40 สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนเช่นความสะอาดแสงเอื้อต่อการเรียนการสอน 4.21 0.86
41 ความเพียงพอและเหมาะสมของอุปกรณ์ประจำห้องเรียนเช่นไมโครโฟนเครื่องฉายภาพ 4.08 0.96
ห้องปฏิบัติการ4.100.93
42 ความเพียงพอของจำนวนห้องปฏิบัติการต่อการฝึกปฏิบัติ 4.15 0.93
43 ความเพียงพอและเหมาะสมของเครื่องมือและอุปกรณ์ต่อการฝึกปฏิบัติ 4.07 0.94
44 สภาพแวดล้อมภายในห้องปฏิบัติการมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการฝึกปฏิบัติ 4.11 0.93
ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์4.110.86
45 ความสะดวกของการให้บริการคอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้นหนังสือ/วารสาร/โสตทัศนวัสดุผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 4.18 0.83
46 ความหลากหลายของหนังสือ/ตำรา/วารสาร/โสตวัสดุ 4.12 0.86
47 ความเพียงพอของหนังสือ/ตำรา/วารสาร/โสตวัสดุ 4.13 0.86
รวม4.201.09

รายชื่อผู้ยังไม่ประเมินความพึงพอใจ


โปรดประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศ