ผลประเมินความพึงพอใจอาจารย์ประจำหลักสูตร
ที่มีต่อหลักสูตร

หน่วยงาน

หลักสูตร

ปีการศึกษา


จำนวนผู้ประเมิน 241 คน

# ข้อคำถาม คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน
ด้านการพัฒนาหลักสูตร4.470.75
1 มีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยก้าวทันต่อเทคโนโลยีและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 4.41 0.73
2 มีการจัดหลักสูตรให้มีรายวิชาปฏิบัติการในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ45ของชั่วโมงทั้งหมดต่อหลักสูตรและในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์โดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ25ของชั่วโมงเรียนทั้งหมดต่อหลักสูตร 4.49 0.72
3 หลักสูตรมีการเรียนรายวิชาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 4.46 0.72
4 หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 4.50 0.72
5 หลักสูตรมีรายวิชาที่เรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี 4.50 0.68
6 หลักสูตรมีรายวิชาที่เรียนรู้โดยให้นักศึกษาฝึกกระบวนการคิด 4.48 0.74
ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์4.450.79
7 อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอน 4.51 0.68
8 วิธีการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรมีความเหมาะสม 4.47 0.81
9 การวางแผนระยะยาวด้านอัตรากำลังอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 4.42 0.82
10 การกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจำหลักสูตรมีความชัดเจน 4.39 0.80
11 อาจารย์ประจำหลักสูตรมีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผนติดตามและทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 4.41 0.84
12 การจัดรายวิชามีความเหมาะสมตรงกับความรู้ความสามารถของอาจารย์ผู้สอน 4.45 0.79
13 การประเมินการสอนของอาจารย์และนำผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านการสอนของอาจารย์ 4.38 0.82
14 อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 4.49 0.79
15 อาจารย์ได้รับการส่งเสริมให้เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและศึกษาต่อ 4.52 0.73
รวม4.460.76

โปรดประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศ