ผลประเมินความพึงพอใจอาจารย์ประจำหลักสูตร
ที่มีต่อหลักสูตร

หน่วยงาน

หลักสูตร

ปีการศึกษา


จำนวนผู้ประเมิน 150 คน

# ข้อคำถาม คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน
ด้านการพัฒนาหลักสูตร4.660.69
1 มีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยก้าวทันต่อเทคโนโลยีและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 4.64 0.73
2 มีการจัดหลักสูตรให้มีรายวิชาปฏิบัติการในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ45ของชั่วโมงทั้งหมดต่อหลักสูตรและในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์โดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ25ของชั่วโมงเรียนทั้งหมดต่อหลักสูตร 4.65 0.69
3 หลักสูตรมีการเรียนรายวิชาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 4.63 0.69
4 หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 4.68 0.65
5 หลักสูตรมีรายวิชาที่เรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี 4.68 0.61
6 หลักสูตรมีรายวิชาที่เรียนรู้โดยให้นักศึกษาฝึกกระบวนการคิด 4.67 0.65
ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์4.640.71
7 อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอน 4.65 0.64
8 วิธีการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรมีความเหมาะสม 4.67 0.68
9 การวางแผนระยะยาวด้านอัตรากำลังอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 4.57 0.79
10 การกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจำหลักสูตรมีความชัดเจน 4.63 0.74
11 อาจารย์ประจำหลักสูตรมีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผนติดตามและทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 4.62 0.75
12 การจัดรายวิชามีความเหมาะสมตรงกับความรู้ความสามารถของอาจารย์ผู้สอน 4.63 0.66
13 การประเมินการสอนของอาจารย์และนำผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านการสอนของอาจารย์ 4.62 0.70
14 อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 4.62 0.79
15 อาจารย์ได้รับการส่งเสริมให้เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและศึกษาต่อ 4.73 0.62
รวม4.650.69

โปรดประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศ