ผลประเมินความพึงพอใจอาจารย์ประจำหลักสูตร
ที่มีต่อหลักสูตร

หน่วยงาน

หลักสูตร

ปีการศึกษา


จำนวนผู้ประเมิน 208 คน

# ข้อคำถาม คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน
ด้านการพัฒนาหลักสูตร4.600.74
1 มีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยก้าวทันต่อเทคโนโลยีและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 4.56 0.76
2 มีการจัดหลักสูตรให้มีรายวิชาปฏิบัติการในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ45ของชั่วโมงทั้งหมดต่อหลักสูตรและในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์โดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ25ของชั่วโมงเรียนทั้งหมดต่อหลักสูตร 4.58 0.68
3 หลักสูตรมีการเรียนรายวิชาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 4.61 0.73
4 หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 4.60 0.70
5 หลักสูตรมีรายวิชาที่เรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี 4.63 0.65
6 หลักสูตรมีรายวิชาที่เรียนรู้โดยให้นักศึกษาฝึกกระบวนการคิด 4.61 0.71
ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์4.570.79
7 อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอน 4.64 0.71
8 วิธีการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรมีความเหมาะสม 4.59 0.80
9 การวางแผนระยะยาวด้านอัตรากำลังอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 4.57 0.72
10 การกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจำหลักสูตรมีความชัดเจน 4.55 0.82
11 อาจารย์ประจำหลักสูตรมีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผนติดตามและทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 4.55 0.83
12 การจัดรายวิชามีความเหมาะสมตรงกับความรู้ความสามารถของอาจารย์ผู้สอน 4.58 0.79
13 การประเมินการสอนของอาจารย์และนำผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านการสอนของอาจารย์ 4.50 0.86
14 อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 4.57 0.77
15 อาจารย์ได้รับการส่งเสริมให้เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและศึกษาต่อ 4.61 0.75
รวม4.580.75

โปรดประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศ