รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการบริการนักศึกษา

ปีการศึกษา2/2562


วิทยาลัยนานาชาติ

หลักสูตร

Print

# คำถาม คะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน

โปรดประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศ