รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการให้บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพปีการศึกษา

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจ
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
หน่วยงาน
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะศิลปศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
คณะวิศวกรรมศาสตร์  

# คำถาม คะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน

โปรดประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศ