รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการให้บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพปีการศึกษา

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจ
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
หน่วยงาน
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะศิลปศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
คณะวิศวกรรมศาสตร์  

Print

# คำถาม คะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
ด้านการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
 1   มีการจัดกิจกรรมหรือกระบวนการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนเข้าศึกษา   3.99   0.82
ด้านการควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา ระดับปริญญาตรี
 2   อาจารย์ที่ปรึกษาเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าพบเพื่อขอคำปรึกษา   3.99   0.82
 3   อาจารย์ที่ปรึกษาเอาใจใส่ และมีความเต็มใจในการให้คำปรึกษา   4.00   0.81
 4   นักศึกษาได้รับคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ประจำหลักสูตร เรื่องการลงทะเบียนเรียน การกำหนดแผนการเรียนตามหลักสูตร   4.01   0.82
 5   อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาทางการเรียนหรือต้องการความช่วยเหลือด้านอื่น ๆ   3.99   0.82
 6   ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา   4.01   0.82
ด้านการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
 7   กระบวนการจัดการเรียนการสอน เน้นการพัฒนานักศึกษา และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ ทักษะการทำงานแบบมีส่วนร่วม ทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ความคิดเชิงสร้างสรรค์   4.00   0.82
 8   เปิดโอกาสให้นักศึกษามีอิสระในการจัดกิจกรรมโดยการสนับสนุนจากคณะฯ หรือมหาวิทยาลัยฯ   4.01   0.82
 9   การสนับสนุนทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาที่มีโอกาสทางการศึกษาจำกัด   4.00   0.82
ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน
 10   หลักสูตรที่เรียนมีความสอดคล้องกับความสนใจของนักศึกษา และความต้องการของตลาดแรงงาน   4.01   0.82
 11   เนื้อหาของหลักสูตรเป็นความรู้ที่ทันสมัย ทันต่อสถานการณ์โลกปัจจุบัน และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี   3.99   0.82
 12   เนื้อหาของหลักสูตรสามารถนำไปใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อ/ค้นคว้าด้วยตนเองได้   4.01   0.82
 13   ความเหมาะสมในการจัดวางลำดับก่อนหลังของรายวิชาในหลักสูตร   4.00   0.81
ด้านผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
 14   ความพึงพอใจในการสอบถามข้อมูลย้อนกลับในเรื่องที่ได้ร้องเรียน   4.00   0.81
 15   การปรากฏหลักฐานที่ชัดเจนว่า ได้มีการพัฒนาปรับปรุงในเรื่องที่ได้ร้องเรียน   4.00   0.82
 16   ระดับความพึงพอใจต่อการจัดการข้อร้องเรียน   4.00   0.82
บริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 17   ความเพียงพอของคอมพิวเตอร์ภายในห้องสมุดสำหรับสืบค้นหนังสือ/วารสาร/โสตทัศนวัสดุ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต   3.99   0.82
 18   ความหลากหลายของหนังสือ/ตำรา/วารสาร/โสตวัสดุ   3.99   0.82
 19   ความเพียงพอของหนังสือ/ตำรา/วารสาร/โสตวัสดุ   3.99   0.81
 20   ความทันสมัยของหนังสือ/ตำรา/วารสาร/โสตวัสดุ และมีความสอดคล้องกับความต้องการ   3.99   0.81
 21   มีระบบฐานข้อมูลและวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบรูณ์ใช้งานได้ดี   4.00   0.82
 22   ความสะดวกและรวดเร็วของบริการจอง ยืม-คืนหนังสือ/ตำรา/วารสาร/โสตวัสดุ   4.01   0.82
 23   ความเหมาะสมของช่วงเวลาเปิด-ปิด การให้บริการมีความเหมาะสม   3.99   0.82
 24   ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการงานห้องสมุด   4.01   0.81
ห้องเรียน (ประเมินห้องเรียนของคณะ/สาขาที่นักศึกษาสังกัด)
 25   จำนวนห้องเรียนมีเพียงพอกับจำนวนผู้เรียน   4.01   0.82
 26   จำนวนที่นั่งมีเพียงพอกับจำนวนผู้เรียน   4.01   0.82
 27   สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการสอน   4.01   0.82
 28   ความเพียงพอและเหมาะสมของอุปกรณ์ทางการศึกษา เช่น เครื่องเสียง ไมโครโฟน เครื่องฉายภาพ   3.99   0.82
ห้องปฏิบัติการ (ประเมินห้องปฏิบัติการของคณะ/สาขาที่นักศึกษาสังกัด)
 29   ความเพียงพอของจำนวนห้องปฏิบัติการต่อการฝึกปฏิบัติ   3.99   0.81
 30   ความเพียงพอและเหมาะสมของเครื่องมือและอุปกรณ์ต่อการฝึกปฏิบัติ   4.00   0.82
 31   สภาพแวดล้อมภายในห้องปฏิบัติการมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการฝึกปฏิบัติ   4.00   0.82
การให้บริการคอมพิวเตอร์ที่มหาวิทยาลัยมีให้บริการ ได้แก่ (1) พื้นที่เทคนิค คือ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 3 (2) พื้นที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ คือ อาคาร 4 ชั้น 1 (3) พื้นที่พระนครใต้ คือ อาคาร 8 ชั้น 2
 32   ความเพียงพอของจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ   4.00   0.81
 33   ความพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ (ฮาร์ดแวร์)   3.99   0.81
 34   ความพร้อมของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ (ซอฟแวร์)   4.00   0.81
 35   ความเหมาะสมของช่วงเวลา เปิด-ปิด การให้บริการ   3.99   0.82
 36   ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการห้องคอมพิวเตอร์   3.99   0.81
การให้บริการ Internet
 37   ความครอบคลุมในการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wifi) ของมหาวิทยาลัย   4.00   0.82
การให้บริการด้านงานทะเบียน
 38   ความสะดวกในการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   3.99   0.81
 39   ความรวดเร็วและความถูกต้องของการออกใบรับรองและเอกสารสำคัญทางการศึกษา   4.00   0.82
 40   การให้บริการข่าวสารหน้าเว็บสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครบถ้วน สมบรูณ์ และมีความเป็นปัจจุบัน   4.01   0.82
ด้านการจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ
 41   นักศึกษาสามารถขอคำปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตจากอาจารย์ที่ปรึกษา/เจ้าหน้าที่แนะแนว   4.01   0.81
 42   อาจารย์ที่ปรึกษา/เจ้าหน้าที่แนะแนว มีการให้คำแนะนำหรือให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาได้เป็นอย่างดี เช่น การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน การเลือกวิชาเรียน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยฯ การขอทุนการศึกษา เป็นต้น   4.00   0.82
 43   ช่องทางการให้บริการมีความหลากหลาย และมีประสิทธิภาพ เช่น การเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา ปรึกษาทางโทรศัพท์ ปรึกษาผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต เป็นต้น   4.00   0.82
ด้านการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา (ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางาน)
 44   นักศึกษาสามารถรับข้อมูล ข่าวสารของคณะ/มหาวิทยาลัยฯ ได้หลายช่องทาง เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ /คณะ ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย เป็นต้น   4.00   0.81
 45   ข้อมูลมีความทันสมัย หลายหลายและเป็นประโยชน์   3.99   0.81
 46   มีการบริการข้อมูลด้านทุนการศึกษา กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาฯ แหล่งทุนการศึกษาต่อ   4.01   0.82
 47   มีการประชาสัมพันธ์แหล่งงานทั้งเต็มเวลา และนอกเวลาแก่นักศึกษา   4.01   0.82
ด้านการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา
 48   มีการบริการข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร เช่น กิจกรรมการประกวดต่าง ๆ   4.00   0.81
 49   มีการบริการข้อมูลที่เกี่ยวกับแหล่งงาน การรับสมัครงาน และการฝึกงาน   4.00   0.81
 50   มีการบริการข้อมูลด้านการศึกษา (การอบรม/การศึกษาต่อ) อย่างสม่ำเสมอ   4.02   0.82
 51   จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาให้แก่นักศึกษา เช่น ปัจฉิมนิเทศ   4.00   0.82

โปรดประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศ